publications

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendía was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice.
* equal contribution
 1. openagents_overview.png
  OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild
  NLP
  Tianbao Xie*, Fan Zhou*, Zhoujun Cheng*, Peng Shi*, Luoxuan Weng*, Yitao Liu*, Toh Jing Hua, Junning Zhao, Qian Liu, Che Liu, Leo Z. Liu, Yiheng Xu, Hongjin Su, Dongchan Shin, Caiming Xiong, and Tao Yu
  Preprint, 2023
 2. text2reward.png
  Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
  NLP RL
  Tianbao Xie*Siheng Zhao*Chen Henry WuYitao Liu, Qian Luo, Victor Zhong, Yanchao Yang, and Tao Yu
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024
  Spotlight
 3. lemur.png
  Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
  NLP
  Yiheng Xu*, Hongjin Su*, Chen Xing*, Boyu Mi, Qian Liu, Weijia Shi, Binyuan Hui, Fan Zhou, Yitao LiuTianbao Xie, Zhoujun Cheng, Siheng Zhao, Lingpeng Kong, Bailing Wang, Caiming Xiong, and Tao Yu
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024
  Spotlight