publications

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendía was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice.
* equal contribution
 1. openagents_overview.png
  OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild
  NLP
  Tianbao Xie*, Fan Zhou*, Zhoujun Cheng*, Peng Shi*, Luoxuan Weng*, Yitao Liu*, Toh Jing Hua, Junning Zhao, Qian Liu, Che Liu, Leo Z. Liu, Yiheng Xu, Hongjin Su, Dongchan Shin, Caiming Xiong, and Tao Yu
  Preprint, 2023
 2. text2reward.png
  Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
  NLP RL
  Tianbao Xie*Siheng Zhao*Chen Henry WuYitao Liu, Qian Luo, Victor Zhong, Yanchao Yang, and Tao Yu
  In submission, 2023
 3. lemur.png
  Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
  NLP
  Yiheng Xu*, Hongjin Su*, Chen Xing*, Boyu Mi, Qian Liu, Weijia Shi, Binyuan Hui, Fan Zhou, Yitao LiuTianbao Xie, Zhoujun Cheng, Siheng Zhao, Lingpeng Kong, Bailing Wang, Caiming Xiong, and Tao Yu
  In submission, 2023